2019-11-04
آموزش کلمه کلیدی lateinit در کاتلین

آموزش lateinit در کاتلین

آموزش lateinit در کاتلین ، lateinit در کاتلین چیست ؟ کلمه کلیدی lateinit برای مقدار دهی کمی دیرتر متغیر هاست.دقت […]