1395-03-10
آموزش برنامه نویسی اندروید

اینتنت ها در اندروید و جابجایی بین اکتیویتی ها با اینتنت

اینتنت ها در اندروید و جابجایی بین اکتیویتی ها با اینتنت یا برقراری ارتباط بین اکتیویتی ها در اندروید ، […]
1395-03-12
آموزش برنامه نویسی اندروید

کار با Intent و دریافت نتیجه از اکتیویتی با اینتنت

کار با Intent و دریافت نتیجه از اکتیویتی با اینتنت ، در قسمت چهاردهم آموزش برنامه نویسی اندروید مبحث کار با اینتنت […]
1395-03-16
آموزش برنامه نویسی اندروید

تبادل اطلاعات بین اکتیویتی ها با اینتنت (Intent)

تبادل اطلاعات بین اکتیویتی ها با اینتنت ، در قسمت چهاردهم آموزش برنامه نویسی اندروید مبحث بازگرداندن نتایج از اینتنت را آموزش […]