2019-11-04
مفهوم Delegation در کاتلین چیست

Delegation در کاتلین چیست ؟

Delegation در کاتلین چیست ؟ ما در کاتلین یک مفهوم بنام Delegation داریم که با دانستن همین مفاهیم است که […]