2019-10-19
اعمال فونت در فیگما‌ Figma لینوکس

استفاده از فونت لوکال در Figma لینوکس

اعمال فونت لوکال در Figma لینوکس ، ما در پستی تحت عنوان طراحی با نرم افزار Figma در لینوکس ، […]