1395-04-08
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت هشتم – رابط کاربری پویا

در قسمت بیست و ششم آموزش اندروید دررابطه با رابط های کاربری اندروید که به صورت پویا و با استفاده از برنامه […]
1395-03-02
آموزش برنامه نویسی اندروید

اعمال استایل بر اکتیویتی – برنامه نویسی اندروید – قسمت یازدهم

در قسمت یازدهم آموزش برنامه نویسی اندروید در ادامه مبحث اکتیویتی ها اقدام به اعمال استایل یا تم بر روی اکتیویتی ها […]
1395-02-31
آموزش برنامه نویسی اندروید

کار با اکتیویتی ها – برنامه نویسی اندروید – قسمت دهم

در قسمت دهم آموزش برنامه نویسی اندروید در ادامه آموزش قبل که در رابطه با اکتیویتی ها صحبت کردیم حال کار با اکتیویتی […]
1395-02-24
آموزش برنامه نویسی اندروید

اکتیویتی در اندروید – برنامه نویسی اندروید – قسمت نهم

در قسمت نهم آموزش برنامه نویسی اندروید در رابطه با دو بخش پروژه اندروید شامل محتوی Manifest و R.java که نقش بسیار […]