1395-04-08
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت هشتم – رابط کاربری پویا

در قسمت بیست و ششم آموزش اندروید دررابطه با رابط های کاربری اندروید که به صورت پویا و با استفاده از برنامه […]
1395-03-02
آموزش برنامه نویسی اندروید

اعمال استایل بر روی اکتیویتی در اندروید

آموزش اعمال استایل بر روی اکتیویتی در اندروید ، نمایش پنجره دیالوگ در اندروید ، در قسمت یازدهم آموزش برنامه نویسی […]
1395-02-31
آموزش برنامه نویسی اندروید

ایجاد اکتیویتی (Activity) در اندروید و کار با اکتیویتی ها

آموزش ایجاد اکتیویتی (Activity) در اندروید و کار با اکتیویتی ها ، در قسمت دهم آموزش برنامه نویسی اندروید در ادامه آموزش […]
1395-02-24
آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش اکتیویتی در اندروید

آموزش اکتیویتی در اندروید و فایل manifest اندروید ، در قسمت نهم آموزش برنامه نویسی اندروید در رابطه با دو بخش پروژه […]