1398-07-21
آموزش عملیات CRUD با استفاده از دیتابیس SQLite و کلاس SqliteOpenHelper در اندروید

عملیات CRUD در اندروید با استفاده از دیتابیس SQLite و SqliteOpenHelper

عملیات CRUD در اندروید با استفاده از دیتابیس SQLite و کلاس SqliteOpenHelper ، در هر پلتفرم برنامه نویسی ما ۴ […]
1398-06-21
تعریف تابع function در کاتلین

تعریف تابع function در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin

تعریف تابع function در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin ، در این قسمت از آموزش زبان Kotlin به تعریف […]
1398-06-16
ساختارهای کنترلی در کاتلین : if ، when ، for و while

ساختارهای کنترلی در کاتلین : if ، when ، for و while

ساختارهای کنترلی در کاتلین : دستورهای if ، when ، for و while در کاتلین ، در این قسمت از […]
1398-06-15
اینترفیس در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin

اینترفیس در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin

اینترفیس در کاتلین (Kotlin interface) – آموزش برنامه نویسی kotlin ، در این قسمت از آموزش زبان Kotlin به مفهوم […]
1398-06-13
ارث بری در کاتلین

ارث بری در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin

ارث بری در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin ، در این قسمت از آموزش زبان Kotlin به مفهوم ارث […]
1398-06-13
کلاس و شی در کاتلین

کلاس و شی در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin

کلاس و شی در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin ، در این قسمت از آموزش زبان Kotlin به مفهوم […]