آموزش Expandable RecyclerView در اندروید
آموزش Expandable RecyclerView در اندروید با کاتلین
2019-01-04
نمایش گیف در اندروید
نمایش فایل گیف gif در اندروید
2019-01-12
نمودار دایره ای در اندروید

نمودار دایره ای در اندروید

رسم نمودار دایره ای pie chart در اندروید با کاتلین ، رسم نمودار در تمام پلتفرم ها یک امر بسیار کاربردی ست که در اندروید نیز کتابخانه هایی برای این کار ایجاد شده که در این آموزش یکی از بهترین های آن را بررسی و یک نمودار دایره ای یا کلوچه ای pie chart رسم خواهیم کرد.

رسم نمودار دایره ای pie chart در اندروید با کاتلین

نتیجه این آموزش به شکل زیر خواهد بود (برای مشاهده عکس در سایز اصلی روی آن کلیک کنید! )

رسم نمودار دایره ای pie chart در اندروید با کاتلین

رسم نمودار دایره ای pie chart در اندروید با کاتلین

ما از کتابخانه MPAndroidChart استفاده میکنیم.

من یک پروژه با اسم PieChart ایجاد کردم و برای شروع باید ابتدای کار دیپندنسی مربوط به کتابخانه را اضافه کنیم

فایل build.gradle(Module:app)

implementation 'com.android.support:design:27.1.1'
implementation 'com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v3.1.0-alpha'

فایل build.gradle(Project:PieChart)

</pre>
<pre><span class="pl-en">repositories</span> {
  maven { url <span class="pl-s"><span class="pl-pds">'</span>https://jitpack.io<span class="pl-pds">'</span></span> }
}</pre>
<pre>

سپس یک اکتیویتی از نوع EmptyActivity ایجاد میکنیم با نام PieChartActivity ایجاد میکنیم و به همراه آن لایه xml ی با نام layout_pie_chart نیز ایجاد میکنیم.

محتوی فایل layout_pie_chart.xml بصورت زیر است

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <com.github.mikephil.charting.charts.PieChart
    android:id="@+id/chart1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_above="@+id/seekBar1"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/seekBar1"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <SeekBar
    android:id="@+id/seekBar2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginLeft="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:max="200"
    android:padding="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/tvYMax"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/tvYMax"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
    app:layout_constraintHorizontal_chainStyle="spread_inside"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/tvYMax" />

  <SeekBar
    android:id="@+id/seekBar1"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_above="@+id/seekBar2"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginLeft="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:max="25"
    android:padding="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/tvXMax"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/tvXMax"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
    app:layout_constraintHorizontal_chainStyle="spread_inside"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/tvXMax" />

  <TextView
    android:id="@+id/tvXMax"
    android:layout_width="50dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignBottom="@+id/seekBar1"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:gravity="right"
    android:text="-"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/tvYMax"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/seekBar1" />

  <TextView
    android:id="@+id/tvYMax"
    android:layout_width="50dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignBottom="@+id/seekBar2"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:layout_marginBottom="32dp"
    android:gravity="right"
    android:text="-"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/seekBar2" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

حالا میتونیم بریم سراغ اکتیوتی ایجاد شده و کدهای اصلی رو اونجا بنویسم

package dn.marjan.piechart

import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.SeekBar
import com.github.mikephil.charting.listener.OnChartValueSelectedListener
import com.github.mikephil.charting.utils.ColorTemplate
import android.text.style.ForegroundColorSpan
import android.graphics.Typeface
import android.text.style.StyleSpan
import android.text.style.RelativeSizeSpan
import android.text.SpannableString
import com.github.mikephil.charting.animation.Easing
import android.graphics.Color
import android.graphics.Paint
import com.github.mikephil.charting.data.PieData
import com.github.mikephil.charting.utils.MPPointF
import com.github.mikephil.charting.data.PieDataSet
import com.github.mikephil.charting.data.PieEntry
import com.github.mikephil.charting.components.Legend
import android.util.Log
import android.view.WindowManager
import android.widget.TextView
import com.github.mikephil.charting.charts.PieChart
import com.github.mikephil.charting.components.Description
import com.github.mikephil.charting.data.Entry
import com.github.mikephil.charting.highlight.Highlight


class PieChartActivity : AppCompatActivity(), SeekBar.OnSeekBarChangeListener,
  OnChartValueSelectedListener {

  private var chart: PieChart? = null
  private var seekBarX: SeekBar? = null
  private var seekBarY:SeekBar? = null
  private var tvX: TextView? = null
  private var tvY:TextView? = null

  private val parties = arrayOf(
    "Party A",
    "Party B",
    "Party C",
    "Party D",
    "Party E",
    "Party F",
    "Party G",
    "Party H",
    "Party I",
    "Party J",
    "Party K",
    "Party L",
    "Party M",
    "Party N",
    "Party O",
    "Party P",
    "Party Q",
    "Party R",
    "Party S",
    "Party T",
    "Party U",
    "Party V",
    "Party W",
    "Party X",
    "Party Y",
    "Party Z"
  )

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    //set page full screen(hide status bar)
    window.setFlags(
      WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
      WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN
    )
    setContentView(R.layout.layout_pie_chart)

    //declare views
    tvX = findViewById(R.id.tvXMax)
    tvY = findViewById(R.id.tvYMax)
    seekBarX = findViewById(R.id.seekBar1)
    seekBarY = findViewById(R.id.seekBar2)

    //set onclick listener
    seekBarX!!.setOnSeekBarChangeListener(this)
    seekBarY!!.setOnSeekBarChangeListener(this)

    chart = findViewById(R.id.chart1)

    chart!!.setUsePercentValues(false)
    //set description for chart
    chart!!.description.isEnabled = true
    chart!!.description = generateDescription()

    //set offset of chart block descriptions
    chart!!.setExtraOffsets(5f, 10f, 5f, 5f)

    chart!!.dragDecelerationFrictionCoef = 0.95f

    //manage center text
    chart!!.centerText = generateCenterSpannableText()
    chart!!.isDrawHoleEnabled = true
    chart!!.setHoleColor(Color.WHITE)
    chart!!.setTransparentCircleColor(Color.WHITE)
    chart!!.setTransparentCircleAlpha(110)

    chart!!.holeRadius = 58f
    chart!!.transparentCircleRadius = 61f

    chart!!.setDrawCenterText(true)

    chart!!.rotationAngle = 0f
    // enable rotation of the chart by touch
    chart!!.isRotationEnabled = true
    chart!!.isHighlightPerTapEnabled = true

    // add a selection listener
    chart!!.setOnChartValueSelectedListener(this)

    seekBarX!!.progress = 4
    seekBarY!!.progress = 10

    chart!!.animateY(1400, Easing.EaseInOutQuad)

    val l = chart!!.legend
    l.verticalAlignment = Legend.LegendVerticalAlignment.TOP
    l.horizontalAlignment = Legend.LegendHorizontalAlignment.RIGHT
    l.orientation = Legend.LegendOrientation.VERTICAL
    l.setDrawInside(false)
    l.xEntrySpace = 7f
    l.yEntrySpace = 0f
    l.yOffset = 0f

    // entry label styling
    chart!!.setEntryLabelColor(Color.WHITE)
    chart!!.setEntryLabelTextSize(12f)
  }

  //manage chart description
  private fun generateDescription(): Description{
    val s = Description()
    s.text = "TejariApp.com"
    s.textColor = ColorTemplate.getHoloBlue()
    s.textAlign = Paint.Align.RIGHT
    s.textSize = 14F
    return s
  }

  //set data to chart
  private fun setData(count: Int, range: Float) {
    val entries = ArrayList<PieEntry>()

    // NOTE: The order of the entries when being added to the
    // entries array determines their position around the center of the chart.
    for (i in 0 until count) {
      entries.add(
        PieEntry(
          (Math.random() * range + range / 5).toFloat(),
          parties[i % parties.size],
          resources.getDrawable(R.mipmap.ic_launcher_round)
        )
      )
    }

    val dataSet = PieDataSet(entries, "Election Results")

    dataSet.setDrawIcons(false)

    dataSet.sliceSpace = 3f
    dataSet.iconsOffset = MPPointF(0f, 40f)
    dataSet.selectionShift = 5f

    // add a lot of colors

    val colors = ArrayList<Int>()

    for (c in ColorTemplate.VORDIPLOM_COLORS)
      colors.add(c)

    for (c in ColorTemplate.JOYFUL_COLORS)
      colors.add(c)

    for (c in ColorTemplate.COLORFUL_COLORS)
      colors.add(c)

    for (c in ColorTemplate.LIBERTY_COLORS)
      colors.add(c)

    for (c in ColorTemplate.PASTEL_COLORS)
      colors.add(c)

    colors.add(ColorTemplate.getHoloBlue())

    dataSet.colors = colors

    val data = PieData(dataSet)
    data.setValueTextSize(11f)
    data.setValueTextColor(Color.WHITE)
    chart!!.data = data

    // undo all highlights
    chart!!.highlightValues(null)

    chart!!.invalidate()
  }


  //call when progress value change
  override fun onProgressChanged(seekBar: SeekBar, progress: Int, fromUser: Boolean) {

    tvX!!.text = (seekBarX!!.progress).toString()
    tvY!!.text = seekBarY!!.progress.toString()

    setData(seekBarX!!.progress, seekBarY!!.progress.toFloat())
  }


  //manage chart center text style with span class
  private fun generateCenterSpannableText(): SpannableString {
    val s = SpannableString("TejariApp.com\ndeveloped by Progrun Team")
    s.setSpan(RelativeSizeSpan(1.7f), 0, 14, 0)
    s.setSpan(StyleSpan(Typeface.NORMAL), 14, s.length - 15, 0)
    s.setSpan(ForegroundColorSpan(Color.GRAY), 14, s.length - 12, 0)
    s.setSpan(RelativeSizeSpan(.8f), 14, s.length - 12, 0)
    s.setSpan(StyleSpan(Typeface.ITALIC), s.length - 12, s.length, 0)
    s.setSpan(ForegroundColorSpan(ColorTemplate.getHoloBlue()), s.length - 12, s.length, 0)
    return s
  }

  //call when each chart block clicked
  override fun onValueSelected(e: Entry, h: Highlight) {

    Log.i(
      "VAL SELECTED",
      "Value: " + e.y + ", index: " + h.x
          + ", DataSet index: " + h.dataSetIndex
    )
  }

  //call when user clicked on nothing
  override fun onNothingSelected() {
    Log.i("PieChart", "nothing selected")
  }

  override fun onStartTrackingTouch(seekBar: SeekBar) {}

  override fun onStopTrackingTouch(seekBar: SeekBar) {}
}

برای کدها کامنت های لازم رو گذاشتم که قابل درک تر شن.

حالا کافیه برنامه رو ران کنید و نمودار دایره ای pie chart رو مطابق چیزی که کد زدیم ببینید.

امیدوارم این پست براتون مفید بوده باشه و ازش استفاده کنید. از طریق راه های ارتباطی زیر میتونید با ما برای درخواست آموزش های اختصاصی و انواع پروژه ها در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *