۱۳۹۴-۰۸-۲۱
آموزش SQL Server

آموزش SQL Server – قسمت اول

ما در سایت تجاری اپ بخشی تحت عنوان مدرسه تجاری اپ در نظر گرفته ایم و قصد داریم در این […]
۱۳۹۴-۰۸-۲۲
آموزش SQL Server

آموزش SQL Server – قسمت دوم

در قسمت اول آموزش SQL Server ،کانکت شدن به Sql Server و ساخت دیتابیس و جدول را آموزش دادیم در […]
۱۳۹۴-۰۸-۲۵
آموزش SQL Server

آموزش SQL Server – قسمت سوم

در قسمت دوم آموزش SQL Server ،ساخت دیاگرام ،اعمال تغییرات در قسمت Design و وارد کردن مقادیر در جداول را […]
۱۳۹۴-۰۸-۲۵
آموزش SQL Server

آموزش SQL Server – قسمت چهارم

در قسمت سوم آموزش SQL Server ،کار با بخش View ،جابجا کردن (انتقال) دیتابیس ،بکاپ گرفتن از دیتابیس را به […]
۱۳۹۴-۰۹-۰۴
آموزش SQL Server

آموزش SQL Server – قسمت پنجم

در قسمت چهارم آموزش SQL Server ،فیلدهای Unique ،اعمال شرط بر روی مقادیر ورودی جداول و Identity Specification را به […]
۱۳۹۴-۰۹-۰۵
آموزش SQL Server

آموزش SQL Server – قسمت ششم

در قسمت پنجم آموزش SQL Server ،جدول اتصال یا Junction table را به شما آموزش دادیم.دراین قسمت قصد داریم کد نویسی […]